Kieleckie rezerwaty - ZbyszekB blog

14-04-2018 Rezerwat przyrody „Wietrznia”.

Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono w listopadzie 1999 roku. Chroniony obszar obejmuje powierzchnię 17,95 ha. Ochroną częściową objęto pozostałości wzgórza Wietrznia (312 m n.p.m.) należącego do Pasma Kadzielniańskiego zbudowanego z wapieni górnodewońskich.
W skład rezerwatu wchodzą trzy połączone ze sobą kilkupoziomowe kamieniołomy (Wietrznia, Międzygórz, Międzygórz Wschodni) powstałe w wyniku eksploatacji kamienia w latach 1893 - 1974. Całkowita długość wyrobiska wynosi około 900 m.

14-04-2018 Rezerwat skalny "Ślichowice".

Rezerwat skalny  Ślichowice im. Jana Czarnockiego został utworzony w roku 1952 jak pierwszy w Polsce rezerwat geologiczny, położony jest w zachodniej części miasta na obszarze Góry Ślichowica (303 m n.p.m.) w rejonie Czarnowskich Górek. Powierzchnia rezerwatu wynosi 0,55 ha i obejmuje skalny pas oddzielający dwa wyrobiska, w których wydobywano wapienie i margle dewonu górnego. Eksploatację w kamieniołomie prowadzono do 1970 roku, kamień wykorzystywany był w kolejnictwie i drogownictwie. W rezerwacie ochroną objęto formy plastycznego fałdowania warstw skalnych.

14-04-2018 Rezerwat krajobrazowy "Karczówka".

Rezerwat krajobrazowy, częściowy Karczówka  utworzonym został w 1953 roku, jego powierzchnia wynosi 26,55 ha. Obejmuje wzgórze Karczówka (najwyższe wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego, 340 m n.p.m.) z wyjątkiem części północnego stoku (będącego własnością księży Pallotynów) oraz samego wierzchołka zwieńczonego zabudowaniami kościoła i klasztoru pobernardyńskiego. Przedmiotem ochrony jest fragment lasu sosnowego, tworzący cenne krajobrazowo otoczenie zabytkowego klasztoru z XVII wieku i pomnika powstańców z 1863 roku.

14-04-2018 Rezerwat przyrody "Kadzielnia".

Kadzielnia to wzgórze położone w obrębie Kielc o wysokości 295 m n.p.m. Stanowi centralną część Pasma Kadzielniańskiego. Wzgórze zbudowana jest z wapieni górnodewońskich. Nazwa Kadzielnia pochodzi prawdopodobnie od rosnącego tu jałowca wykorzystywanego w kościelnych kadzidłach.

14-04-2018 Rezerwat geologiczny „Biesak Białogon".

Rezerwat częściowy „Biesak Białogon" utworzony został w roku 1981 jako rezerwat geologiczny, w celu zachowania wychodni skalnych kambryjskich i ordowickich. Rezerwat znajduje się u podnóża Kamiennej Góry w Pasmie Posłowickim. Obejmuje dawny kamieniołom wraz z otaczającym go obszarem leśnym, jego powierzchnia wynosi 13,13 ha. Kamieniołom częściowo zalany jest wodą, co podnosi jego walory krajobrazowe. Skały w wąwozie (przekop wprowadzający do wyrobiska) i w północnej części kamieniołomu należą do kambru (mają około 540 mln lat).